Kim jesteśmy?

Nasza strona: https://konferencjacrania.pl. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka.

Jakie dane gromadzimy i w jakim celu?

Gromadzimy szereg danych wypełnianych w formularzu rejestracyjnym (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, dane dotyczące zawodu, preferencje żywnościowe):

a) żeby mieć kontakt z Państwem, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w konferencji

b) w celach marketingowych

Fromularze:

Na stronie znajduje się formularz: „Konferencja 2019”. Po zdecydowaniu się przez Państwa na wypełnienie oraz wysłanie formularza jednocześnie akceptują Państwo warunki regulaminu  (REGULAMIN). Dane które zostają do nas wysłane przez formularz są szyfrowane i tylko osoby uprawnione posiadają do nich dostęp.

Google Analytics:

W celach analizy ruchu na stronie gromadzimy anonimowe dane związane z: geolokalizacją, rodzajem systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej urządzenia, oraz źródła ruchu strony. Dane te są gromadzone przez webową aplikację – Google Analitycs

Jak zabezpieczamy Państwa dane:

Dane wypełnione przez Państwa w formularzu kontaktowym są wysyłane w sposób zaszyfrowany, oraz przechowywane tylko i wyłącznie na serwerze. Dostęp do nich posiada jedynie firma Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka.

Usunięcie danych:

w celu usunięcia Państwa danych osobowych należy wystosować pismo (w formie elektronicznej) na adres: rejestracja@konferencjacrania.pl, w którym zażądają państwo usunięcia danych osobowych.

Regulamin Konferencji:

Regulamin Konferencji

Ostatnia aktualizacja 30 czerwca 2018

Regulamin obowiązuje na Konferencji CRANIA „ Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych” organizowanej przez Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

 1. Wykupienie uczestnictwa w konferencji/ warsztatach/kursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu.
 2. Uczestnictwo w konferencji/ warsztatach/kursie weryfikowane jest na podstawie list imiennych,

sprawdzanych na recepcji konferencji/ warsztatów/kursu.

III. Wykupione uczestnictwo ważne jest na wyznaczony na fakturze konferencję/ kurs/ warsztaty.

 1. Zwrot usługi bez podania przyczyny możliwy jest w ciągu 14 dni- ustawa o prawach

konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł

umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez

podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 1. Zwrot uczestnictwa może zostać dokonany po rezygnacji dokonanej drogą internetową .

Koszt zakupu kursu/konferencji zostanie zwrócony na konto po wcześniejszym odesłaniu podpisanej faktury korygującej .

 1. Filmowanie i fotografowanie kursów/ konferencji wymaga każdorazowej zgody

prowadzącego konferencję/ kurs/szkolenie.

DEFINICJE

 1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin wstępu na konferencje i warsztaty i szkolenia organizowane przez Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka poprzez każdą stronę internetową poszczególnych kursów/konferencji/ warsztatów
 2. „Witryna” – oznacza każdą stronę internetową konferencji/warsztatów/ kursu , której administratorem jest organizator: (www.konferencjaCrania.pl lub www.kursycmd.pl ;
 3. „Organizator” – Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka z siedzibą w Krakowie ul Basztowa 3, 31-143 Kraków, NIP 677 208 55 25
 4. „Uczestnik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu uczestnictwa w

konferencji/ warsztatach/kursie;

 1. Po opłaceniu poprzez Witrynę lub za pośrednictwem banku ”FAKTURA ” przekazywana jest Uczestnikowi w formie emaila.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Uczestników udziału w konferencji/ warsztatach/kursie za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego

Regulaminu przed zakupem uczestnictwa w  konferencji/ warsztatach/kursach za pośrednictwem Witryny.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za

daną konferencję / warsztaty czy kurs. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje

data dokonania wpłaty.

 1. O przysługujących zniżkach decyduje dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie.
 2. Zakup wstępu na konferencję/ warsztaty/kurs następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny,

zamówienia na konferencję/ warsztaty/kurs oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny

następujących czynności:

 1. wybór konferencji/warsztatu/szkolenia, którego ma dotyczyć faktura,
 2. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, tytuł zawodowy, adres email, numer

telefonu komórkowego, przysługujące zniżki),

 1. podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury ( nazwa firmy, adres, NIP)
 2. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz

oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.

 1. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „ZAPISZ SIĘ”.
 2. Dokonana przez Uczestnika rezerwacja traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka kursu/ warsztatów/ konferencji.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do decydowania o momencie rozpoczęcia i

zakończenia sprzedaży miejsca na konferencji/ warsztatach/kursie za pośrednictwem Witryny.

 1. Uczestnik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie

wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 10 minut od otrzymania

zamówienia przez Organizatora. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać informacje o konieczności dokonania wpłaty na wskazany numer konta bankowego z opisanym wybranym wydarzeniem.

 1. W przypadku odmowy podania przez Użytkownika niezbędnych danych Organizator może

odmówić świadczenia usług na rzecz danego Uczestnika.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) iż:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka . Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym zakupu uczestnictwa w konferencji/warsztatach/kursach.
 2. W firmie Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: drkulesa@gmail.com lub pod numerem telefonu 600 003 394.

III.         Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do

uczestnictwa w konferencji/warsztatach/kursach. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

do czasu zakończenia Konferencji i podsumowań Konferencji.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

VII.        Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można wycofać mailowo pisząc na adres: rejestracja@konferencjacrania.pl. Lub drkulesa@gmail.com

VIII.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

 1. Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w

przypadku gdy:

 1. będzie to uzasadnione przepisami prawa
 2. użytkownik wyrazi chęć przekazania tych danych;

Witryny

 1. Operator dokłada wszelkich starań , aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone

przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem ( dostępne w witrynie polityka prywatności) .

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za kurs/konferencję zamówioną za pośrednictwem Witryny możliwa będzie za

pomocą Strony Płatności na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po

złożeniu zamówienia lub bezpośrednio w banku Uczestnika po wypełnieniu przelewu na

dane zawarte w mailu,

 1. Płatność wynikająca z jednego zamówienia może zostać dokonana jednorazowo, w całości.
 2. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie

później niż w terminie 35 dni od daty rozpoczęcia konferencji/kursu.

REALIZACJA KURSU/KONFERENCJI

 1. Po dokonaniu płatności on-line Uczestnik otrzyma Fakturę:
 2. Na adres email Uczestnika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca informacje o płatnościach – około 10 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20

minut od złożenia zamówienia,

 1. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora, nie później jednak niż w

terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na adres Uczestnika zostanie wysłana

wiadomość email zawierająca w załączniku Fakturę.

 1. Realizacja konferencji/warsztatów/kursów następuje poprzez rejestrację Uczestnika na recepcji

Konferencji podając swoje imię i nazwisko.

 1. Wstęp na konferencję/ warsztaty/kurs ważny jest od momentu otrzymania Faktury po dokonaniu

płatności, do momentu zakończenia konferencji/ warsztatów/kursu, którego dotyczył.

Odpowiedzialność

1.Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie konferencji/warsztatów/kursów z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem specjalistycznego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

 1. Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka ponosi odpowiedzialność za:

należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego

odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie

zgodność wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w opublikowanych informacjach oraz materiałach reklamowych dotyczących konferencji lub  kursów lub programów szkoleniowych.

 1. Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.

 

Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Informacje o szkoleniach ukazują się m.in. w ogólnopolskiej prasie specjalistycznej oraz w Internecie w portalach specjalistycznych a także są rozsyłane seryjnie pod adresy mailowe z własnej bazy danych lub indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie oraz przez Internet (możliwość zgłoszenia na formularzu elektronicznym poprzez Witrynę konferencjacrania.pl lub http://www.kursycmd.pl.
 3. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.

Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

Dostęp do kursów/ konferencji/ warsztatów jest wolny, bez ograniczeń specjalizacyjnych i członkowskich (wyjątek stanowią kursy  ze stopniowaniem,  dodatkowe zastrzeżenia – możliwość uczestnictwa w II stopniu po wcześniejszym potwierdzeniu ukończenia I stopnia).

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.

Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym i oznaczonym stanowisku recepcyjnym kursu przy sali wykładowej.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe do prowadzenia własnych notatek, ewentualnie konspekt/skrypt i/lub płytę CD/DVD (jeżeli zostały przewidziane przez prowadzącego).

Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego Regulaminu, do wglądu w siedzibie firmy lub w Internecie pod adresem www.konferencjacrania.pl  lub  http://www.kursycmd.pl.

ZWROT USLUGI

 1. Uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaty za konferencję/ warsztaty/ szkolenie:
 2. w przypadku odwołania konferencji/ warsztatów/ szkoleń, którego dotyczy faktura
 3. W przypadku odwołania konferencji/ warsztatów/ szkolenia Organizator bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 4. W przypadku rezygnacji zgłoszonej na miesiąc przed terminem konferencji/ warsztatów/ szkolenia zostanie zwrócona w pełnej wysokości minus 200 zł, po tym terminie rezygnacje nie będą

przyjmowane.

 

 1. Prawo do zwrotu wpłaty za kurs/konferencję nie przysługuje w szczególności:
 2. gdy Użytkownik nie pojawi się na kursie/konferencji w wyznaczonym terminie,
 3. gdy rezygnacja zgłoszona jest w terminie późniejszym niż 14 dni po dokonaniu wpłaty

a zgłoszenie nie jest udowodnionym przypadkiem losowym.

 1. W przypadku rezygnacji w systemie z wybranego kursu/konferencji i dokonaniu formalności

związanych z podpisaną Fakturą , Organizator w terminie 30 dni od otrzymania

zgłoszenia:

 1. zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu zamówienia, lub
 2. poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach w formie

wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży

Konferencji/ warsztatów/kursów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres

drkulesa@gmail.com

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez

Uczestnika informacji o zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O

momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres Organizatora.

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich

złożenia.

 1. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji

 zostanie powiadomiony w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie błędnego adresu email przez

Uczestnika , z czym wiąże się brak dostarczenia na wskazany adres faktury

Faktury.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane

zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób

ich konfiguracji.

.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, oraz na stronie

www.konferencjacrania.pl

 1. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za

termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji

Regulaminu w Witrynie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 2. jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i

modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Uczestników o swoich zamiarach;

 1. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości

zakupu wszystkich lub niektórych kursów/ konferencji przez Witrynę;

 1. Organizator nie odpowiada za:
 2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego

funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;

 1. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w

posiadanie przez osoby trzecie danych Uczestnika.

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2018 roku.

Regulamin Konferencji

Ostatnia aktualizacja 30 czerwca 2018

Regulamin obowiązuje na Konferencji CRANIA „ Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych” organizowanej przez Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

 1. Wykupienie uczestnictwa w konferencji/ warsztatach/kursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu.
 2. Uczestnictwo w konferencji/ warsztatach/kursie weryfikowane jest na podstawie list imiennych,

sprawdzanych na recepcji konferencji/ warsztatów/kursu.

III. Wykupione uczestnictwo ważne jest na wyznaczony na fakturze konferencję/ kurs/ warsztaty.

 1. Zwrot usługi bez podania przyczyny możliwy jest w ciągu 14 dni- ustawa o prawach

konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł

umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez

podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 1. Zwrot uczestnictwa może zostać dokonany po rezygnacji dokonanej drogą internetową .

Koszt zakupu kursu/konferencji zostanie zwrócony na konto po wcześniejszym odesłaniu podpisanej faktury korygującej .

 1. Filmowanie i fotografowanie kursów/ konferencji wymaga każdorazowej zgody

prowadzącego konferencję/ kurs/szkolenie.

DEFINICJE

 1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin wstępu na konferencje i warsztaty i szkolenia organizowane przez Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka poprzez każdą stronę internetową poszczególnych kursów/konferencji/ warsztatów
 2. „Witryna” – oznacza każdą stronę internetową konferencji/warsztatów/ kursu , której administratorem jest organizator: (www.konferencjaCrania.pl lub www.kursycmd.pl ;
 3. „Organizator” – Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka z siedzibą w Krakowie ul Basztowa 3, 31-143 Kraków, NIP 677 208 55 25
 4. „Uczestnik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu uczestnictwa w

konferencji/ warsztatach/kursie;

 1. Po opłaceniu poprzez Witrynę lub za pośrednictwem banku ”FAKTURA ” przekazywana jest Uczestnikowi w formie emaila.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Uczestników udziału w konferencji/ warsztatach/kursie za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego

Regulaminu przed zakupem uczestnictwa w  konferencji/ warsztatach/kursach za pośrednictwem Witryny.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za

daną konferencję / warsztaty czy kurs. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje

data dokonania wpłaty.

 1. O przysługujących zniżkach decyduje dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie.
 2. Zakup wstępu na konferencję/ warsztaty/kurs następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny,

zamówienia na konferencję/ warsztaty/kurs oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny

następujących czynności:

 1. wybór konferencji/warsztatu/szkolenia, którego ma dotyczyć faktura,
 2. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, tytuł zawodowy, adres email, numer

telefonu komórkowego, przysługujące zniżki),

 1. podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury ( nazwa firmy, adres, NIP)
 2. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz

oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.

 1. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „ZAPISZ SIĘ”.
 2. Dokonana przez Uczestnika rezerwacja traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka kursu/ warsztatów/ konferencji.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do decydowania o momencie rozpoczęcia i

zakończenia sprzedaży miejsca na konferencji/ warsztatach/kursie za pośrednictwem Witryny.

 1. Uczestnik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie

wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 10 minut od otrzymania

zamówienia przez Organizatora. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać informacje o konieczności dokonania wpłaty na wskazany numer konta bankowego z opisanym wybranym wydarzeniem.

 1. W przypadku odmowy podania przez Użytkownika niezbędnych danych Organizator może

odmówić świadczenia usług na rzecz danego Uczestnika.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) iż:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka . Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym zakupu uczestnictwa w konferencji/warsztatach/kursach.
 2. W firmie Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: drkulesa@gmail.com lub pod numerem telefonu 600 003 394.

III.         Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do

uczestnictwa w konferencji/warsztatach/kursach. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

do czasu zakończenia Konferencji i podsumowań Konferencji.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

VII.        Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można wycofać mailowo pisząc na adres: rejestracja@konferencjacrania.pl. Lub drkulesa@gmail.com

VIII.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

 1. Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w

przypadku gdy:

 1. będzie to uzasadnione przepisami prawa
 2. użytkownik wyrazi chęć przekazania tych danych;

Witryny

 1. Operator dokłada wszelkich starań , aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone

przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem ( dostępne w witrynie polityka prywatności) .

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za kurs/konferencję zamówioną za pośrednictwem Witryny możliwa będzie za

pomocą Strony Płatności na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po

złożeniu zamówienia lub bezpośrednio w banku Uczestnika po wypełnieniu przelewu na

dane zawarte w mailu,

 1. Płatność wynikająca z jednego zamówienia może zostać dokonana jednorazowo, w całości.
 2. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie

później niż w terminie 35 dni od daty rozpoczęcia konferencji/kursu.

REALIZACJA KURSU/KONFERENCJI

 1. Po dokonaniu płatności on-line Uczestnik otrzyma Fakturę:
 2. Na adres email Uczestnika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca informacje o płatnościach – około 10 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20

minut od złożenia zamówienia,

 1. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora, nie później jednak niż w

terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na adres Uczestnika zostanie wysłana

wiadomość email zawierająca w załączniku Fakturę.

 1. Realizacja konferencji/warsztatów/kursów następuje poprzez rejestrację Uczestnika na recepcji

Konferencji podając swoje imię i nazwisko.

 1. Wstęp na konferencję/ warsztaty/kurs ważny jest od momentu otrzymania Faktury po dokonaniu

płatności, do momentu zakończenia konferencji/ warsztatów/kursu, którego dotyczył.

Odpowiedzialność

1.Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie konferencji/warsztatów/kursów z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem specjalistycznego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

 1. Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka ponosi odpowiedzialność za:

należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego

odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie

zgodność wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w opublikowanych informacjach oraz materiałach reklamowych dotyczących konferencji lub  kursów lub programów szkoleniowych.

 1. Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna Dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.

 

Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Informacje o szkoleniach ukazują się m.in. w ogólnopolskiej prasie specjalistycznej oraz w Internecie w portalach specjalistycznych a także są rozsyłane seryjnie pod adresy mailowe z własnej bazy danych lub indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie oraz przez Internet (możliwość zgłoszenia na formularzu elektronicznym poprzez Witrynę konferencjacrania.pl lub http://www.kursycmd.pl.
 3. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.

Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

Dostęp do kursów/ konferencji/ warsztatów jest wolny, bez ograniczeń specjalizacyjnych i członkowskich (wyjątek stanowią kursy  ze stopniowaniem,  dodatkowe zastrzeżenia – możliwość uczestnictwa w II stopniu po wcześniejszym potwierdzeniu ukończenia I stopnia).

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.

Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym i oznaczonym stanowisku recepcyjnym kursu przy sali wykładowej.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe do prowadzenia własnych notatek, ewentualnie konspekt/skrypt i/lub płytę CD/DVD (jeżeli zostały przewidziane przez prowadzącego).

Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego Regulaminu, do wglądu w siedzibie firmy lub w Internecie pod adresem www.konferencjacrania.pl  lub  http://www.kursycmd.pl.

ZWROT USLUGI

 1. Uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaty za konferencję/ warsztaty/ szkolenie:
 2. w przypadku odwołania konferencji/ warsztatów/ szkoleń, którego dotyczy faktura
 3. W przypadku odwołania konferencji/ warsztatów/ szkolenia Organizator bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 4. W przypadku rezygnacji zgłoszonej na miesiąc przed terminem konferencji/ warsztatów/ szkolenia zostanie zwrócona w pełnej wysokości minus 200 zł, po tym terminie rezygnacje nie będą

przyjmowane.

 

 1. Prawo do zwrotu wpłaty za kurs/konferencję nie przysługuje w szczególności:
 2. gdy Użytkownik nie pojawi się na kursie/konferencji w wyznaczonym terminie,
 3. gdy rezygnacja zgłoszona jest w terminie późniejszym niż 14 dni po dokonaniu wpłaty

a zgłoszenie nie jest udowodnionym przypadkiem losowym.

 1. W przypadku rezygnacji w systemie z wybranego kursu/konferencji i dokonaniu formalności

związanych z podpisaną Fakturą , Organizator w terminie 30 dni od otrzymania

zgłoszenia:

 1. zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu zamówienia, lub
 2. poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach w formie

wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży

Konferencji/ warsztatów/kursów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres

drkulesa@gmail.com

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez

Uczestnika informacji o zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O

momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres Organizatora.

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich

złożenia.

 1. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji

 zostanie powiadomiony w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie błędnego adresu email przez

Uczestnika , z czym wiąże się brak dostarczenia na wskazany adres faktury

Faktury.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane

zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób

ich konfiguracji.

.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, oraz na stronie

www.konferencjacrania.pl

 1. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za

termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji

Regulaminu w Witrynie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 2. jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i

modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Uczestników o swoich zamiarach;

 1. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości

zakupu wszystkich lub niektórych kursów/ konferencji przez Witrynę;

 1. Organizator nie odpowiada za:
 2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego

funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;

 1. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w

posiadanie przez osoby trzecie danych Uczestnika.

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2018 roku.