Edukację na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął w 2001 roku. Ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie (specjalizacje: prawo w zarządzaniu i zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym w 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2015 roku tytuł doktora habilitowanego. W 2016 roku złożył egzamin specjalizacyjny z dziedziny otorynolaryngologii, a w 2017 z otorynolaryngologii dziecięcej.

W 2008 roku objął funkcję Dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów. Członek Zarządu w Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.. Jest pracownikiem Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyrazem aktywności naukowej jest kilkanaście projektów badawczych (realizowanych ze środków krajowych i międzynarodowych), opracowane wnioski patentowe oraz czynny udział w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych. Jest członkiem Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology. Od stycznia 2016 roku pełni również funkcję Członka Zarządu w International Society for Telemedicine and e-Health oraz Regional Representative of Europe w International Society of Audiology. Jest także Sekretarzem Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (od 2017) oraz Vice-Prezydentem grupy Hearring (od 2017). Od 2018 roku jest Członkiem Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery oraz Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Od czerwca 2018 roku jest ponadto członkiem Rady Młodych Naukowców WUM.

 Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych w specjalistycznych, krajowych i zagranicznych czasopismach.  Recenzentem siedmiu prestiżowych czasopism o zasięgu zagranicznym oraz jednego krajowego. Pełni także funkcję Zastępcy Sekretarza czasopisma „Nowa Audiofonologia” oraz Wice-sekretarza w „Journal of Hearing Science”.

Prof. dr hab. Piotr Henryk Skarżyński
Date

3 stycznia 2019