Dr hab.n. med. Danuta Lietz-Kijak

Dyplom lekarza stomatologa otrzymała na Oddziale Stomatologii Wydziału Le-karskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Absolwentka studiów pody-plomowych w zakresie Zdrowia Publicznego – Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Stopień Doktora Nauk Medycznych w zakresie stomatologii uzyskała
w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, broniąc dysertację:” Regeneracja struktury kostnej tkanek około-wierzchołkowych po zastosowaniu magnetoledoterapii w przebiegu leczenia endodon-tycznego”. Stopień Doktora Habilitowanego Nauk Medycznych w dyscyplinie stomato-logia uzyskała na podstawie osiągnięcia naukowego:” Zastosowanie metod fizykodia-gnostycznych w rozpoznawaniu patologii jamy ustnej oraz wykorzystanie fizjoterapii w leczeniu i rehabilitacji powikłań i zaburzeń układu stomatognatycznego”.
Kierownik Zakładu Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatolo-gicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Kierownik Poradni Stomatologii i Fizjoterapii Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM w Szczecinie. Prezes Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzy-stwa Fizjoterapii oraz Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Członek Komitetów Naukowych i Organizacyjnych Sympozjów i Konferencji, a także Przewodnicząca Komitetów Organizacyjnych Międzynarodowych Sympozjów Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej „Stomatologia nauką interdyscyplinarną”. Członek Rady Naukowej czasopism: Art of Dentistry, Asystentka i Higienistka Stomatologiczna, Sztuka implantologii, Dental Dialog. Nagrodzona ośmioma nagrodami Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za dorobek naukowy i dydaktyczny. Opiekun studentów Koła Naukowego przy Zakła-dzie Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM, którzy czte-rokrotnie otrzymali stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe.
Rozwinęła swoje zainteresowania w przedmiocie rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem układu stomatognatycznego. Przeprowadzone badania kliniczne w powyższym zakresie były motywacją do opracowania algorytmu wykonywania zabie-gów diagnostycznych i terapeutycznych w powikłaniach stomatologicznych. W prze-biegu pracy naukowej podjęła wyzwanie walki z dolegliwościami bólowymi pacjentów oraz potrzebą natychmiastowej ewakuacji powikłań, jak obrzęki i zaburzenia czucia po zabiegach chirurgicznych w stomatologii. Badania te dotyczą ozonoterapii, krioterapii, biostymulacji laserowej, laserodiagnostyki, testów elektrycznych w badaniu czucia powierzchownego skóry części twarzowej czaszki, magnetostymulacji, magnetoledo-terapii, termografii, kinesiotapingu i in. Nieustannie poszukuje nowych metod diagno-stycznych i terapeutycznych, wspomagających nieinwazyjne prowadzenie pacjentów z zaburzeniem czynnościowym układu ruchowego narządu żucia i dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych.
Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą popularyzacją nowoczesnej fizykodia-gnostyki i fizjoterapii stomatologicznej. Autorka 108 artykułów polskich i zagranicz-nych, 23 rozdziałów w pozycjach książkowych, 1 monografii w całości i 2 prac redak-torskich. Autorka i współautorka 167 wystąpień, wygłoszonych na sympozjach oraz konferencjach polskich i międzynarodowych. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Złotą Odznaka Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Dr hab.n. med. Danuta Lietz-Kijak
Date

20 listopada 2019